2018 KOICA 글로벌 원조사업 참여전략 설명회

사무국 연락처

사무국 연락처

Homepage : koica-2018-oda.kr  ㅣ E-mail : 2018oda@gmail.com

운영사무국 : 031-906-4612  ㅣ  코이카 원조조달기업지원센터 : 1899-1798


KOICA 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 825 한국국제협력단ㅣTelephone : 031-906-4612 / Fax : 031-906-4624

Copyright © KOICA. All rights reserved. ㅣ ADM
▲Top